అమెరికాలో మరణించిన వరంగల్ విద్యార్ధి కొప్పు శరత్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్

8Jul 2018

అమెరికాలో మరణించిన వరంగల్ విద్యార్ధి కొప్పు శరత్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్