కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం, పెట్ బషీరాబాద్ లో 33/11 కెవి సబ్ స్టేషన్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటిఆర్

5Jul 2018

కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం, పెట్ బషీరాబాద్ లో 33/11 కెవి సబ్ స్టేషన్ ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ కేటిఆర్