తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ చీఫ్ సెక్రెటరీ శైలేంద్ర కుమార్ జోషి రచించిన ఈకో టి కాలింగ్ (Echo T calling )-టువర్డ్స్ పీపుల్స్ సెంట్రిక్ గవర్నెన్స్ అనే పుస్తకాన్ని మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు

13Jul 2020

తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ చీఫ్ సెక్రెటరీ శైలేంద్ర కుమార్ జోషి రచించిన ఈకో టి కాలింగ్ (Echo T calling )-టువర్డ్స్ పీపుల్స్ సెంట్రిక్ గవర్నెన్స్ అనే పుస్తకాన్ని మంత్రి శ్రీ కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు.