ప్రగతి నివేదన సభాస్థలి వద్ద ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రి కేటీఆర్

2Sep 2018

ప్రగతి నివేదన సభాస్థలి వద్ద ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్న మంత్రి  కేటీఆర్